Linux下tar命令压缩及解压缩

Linux下tar命令压缩及解压缩

Linux下tar命令压缩及解压缩

tar

tar命令可以用来压缩打包单文件、多个文件、单个目录、多个目录。

常用格式:

单个文件压缩打包 tar czvf my.tar file1

多个文件压缩打包 tar czvf my.tar file1 file2,...

单个目录压缩打包 tar czvf my.tar dir1

多个目录压缩打包 tar czvf my.tar dir1 dir2

解包至当前目录:tar xzvf my.tar